Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre på fra 3 til 7 medlemmer. I tillegg kan det velges varamenn. Styret skal velge en leder. Medlemmene velges for to år av gangen og kan gjenvelges. Styret bestemmer selv sine funksjoner.

Ett medlem skal være medlem av arbeidsledelsen av Antroposofisk Selskap i Norge, eller en som utpekes av dette selskapet. De øvrige medlemmene utpekes av styret med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har Stiftelsens leder dobbeltstemme. Ingen kan sitte i Stiftelsens styre etter fylte 73 år.

 

Styret i Rudolf Steinerstiftelsen består av følgende personer:

Sissel Jenseth
Petter Stanghov
Tony Peleman
Arne Øgaard (styreleder)

 

Forsiden | Om Rudolf Steinerstiftelsen | Vedtekter | Styret | For søkere